Søg puljen til biodiversitet

Du kan som borger, forening eller lokaludvalg søge penge, hvis du vil være med til at skabe mere og bedre natur og biodiversitet i København

Spørgsmål og svar til puljen

Vis alle

Hvem kan søge puljen?

Det kan borgere, foreninger og lokaludvalg.

Du kan søge puljen, selv om du ikke bor i København, men dit projekt skal være i København.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Puljen støtter projekter i København, der engagerer københavnerne i at skabe mere og bedre bynatur og i at pleje naturen på en måde, som giver mulighed for at skabe og bevare levesteder samt forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr.

Eksempler på projekter, der kan opnå støtte: 

 • Plant eller så urter, blomster, buske eller træer på områder, hvor du har fjernet en græsplæne, fliser, asfalt eller anden belægning.
 • Plant grønt op ad husmure, skure og på tagflader. Se de færdige pakker med klatreplanter til sol og skygge under overskriften 'Søg om en færdig pakke med klatreplanter'
 • Opsæt redekasser eller insekthoteller.
 • Skab muligheder for at fugle og insekter kan få vand. Et lille vandbassin eller et lidt større vandhul – alt vand giver liv.
 • Formidling om, hvordan man kan arbejde med biodiversitet – fx foredrag på skoler eller i boligforeninger.
   

Hvilke krav er der til mit projekt?

Puljemidlerne tildeles efter en konkret helhedsvurdering af den enkelte ansøgning. Vi vægter, at de grønne aktiviteter spredes så meget som muligt ud i de enkelte bydele.

Det er et krav at:

 • Du har en plan for fremtidig pleje og vedligeholdelse, hvis dit projekt har karakter af et anlægsprojekt
 • Dit projekt henvender sig til og er tilrettelagt for københavnerne
 • Dit projekt fremmer udviklingen af en grøn bydel med øget biodiversitet
 • Dit projekt understøtter et eller flere af målene i Københavns biodiversitetsstrategi, når den er klar i 2023
 • Der ved større projekter indgår lokale samarbejdspartnere, og at aktiviteten kommer mange til gavn.

Desuden gælder følgende formalia:

 • Dit projekt må ikke være begyndt, før ansøgningen er behandlet færdig
 • Dit projekt skal starte og slutte samme år, som der tildeles midler
 • Ved anlægslignende projekter skal du have tilladelse fra grundejer
 • Hvis du søger midler til et projekt i et af kommunens grønne områder skal du i din ansøgning vise, at projektet er i overensstemmelse med den gældende udviklingsplan for området.
   

Er der noget jeg ikke kan søge støtte til?

Vi giver ikke støtte til:

 • aktiviteter og arrangementer af privat karakter, der alene eller i væsentlig grad henvender sig til dig eller din organisations/forenings medlemmer
 • anlægsudgifter, driftsudgifter, aktiviteter eller materialer, som direkte kan henføres til en forenings, offentlig institutions eller forvaltnings eksisterende primære drift og/eller normale anlægsområde
 • aktiviteter med et kommercielt formål.

Hvordan udbetales midlerne, hvis jeg opnår støtte?

Midlerne udbetales som refusion for udgifter efter dit projekt er gennemført. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine bilag.

I særlige tilfælde kan midlerne udbetales efter en nærmere aftalt betalingsplan, hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet. I sådanne tilfælde skal ansøgningen indeholde et forslag til betalingsplan.

Vi samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening i København om biodiversitet og ideudvikling

Skriv til Danmarks Naturfredningsforening i København, hvis du er usikker på, om dit projekt fremmer biodiversiteten.

Skriv til Danmarks Naturfredningsforening

Søg en færdig pakke med klatreplanter til facaden

Vi har gjort det let at få en grøn facade. Du kan søge om klatreplanter til sol eller skygge og får leveret planter og plantevejledning direkte fra os.

 • Skyggepakken består af stedsegrøn vedbend med bunddække af vintergrøn bregne og lilla klokkeskilla.
 • Solpakken består af blomstrende klatrehortensia med bunddække af storkenæb og krokus.

Facadeplanter giver levesteder og føde for insekter og fugle, selv på steder hvor pladsen er trang.

Det er et krav, at der er plads til et plantehul på min. 50 cm i dybden x 50 cm i længden x 30 cm i bredden, som du selv skal grave. Undersøg, om mur og sokkel kan tåle klatreplanter.

Læs, hvad du har brug for, inden du søger under overskriften: 'Hvad har jeg brug for, inden jeg søger?

Du kan søge om en færdig pakke når puljen er åben for ansøgninger.

Hvad har jeg brug for, inden jeg søger?

 • En tilladelse fra grundejer hvis dit projekt er på offentligt eller privat areal. Se mere om ejerforhold under overskriften Tilladelse fra grundejer. 
 • En plan for pleje og vedligehold der beskriver, hvordan du vil holde liv i dit projekt.
 • Et budget for projektet. Vær opmærksom på, at du skal indsende alle bilag og afsluttende regnskab senest 1. december samme år du har modtaget støtte til dit projekt.
 • En oversigt over eventuelle samarbejdspartnere.
 • En klar, faglig beskrivelse af dit projekt:
  For naturprojekter: Beskriv, hvad du ønsker at plante eller anlægge og på hvilket areal. Hvornår du starter og hvornår projektet er færdigt, så det blot skal plejes og vedligeholdes.
  For formidlingsprojekter: Beskriv, hvilke emner du ønsker at formidle og til hvem.
  For færdige pakker: Beslut, hvor mange sol- eller skyggepakker du vil søge og angiv et samlet beløb i feltet 'Angiv beløb' i søgeblanketten. Beregn 625 kr. pr. pakke (fx 3 pakker á 625 kr. = 1875 kr.). Oplys adresse/kort og foto af, hvor planterne skal stå.

Bemærk: Når du søger puljen, må du ikke være gået i gang med de konkrete tiltag i projektet. Du må gerne planlægge, men anlæg, booking af oplægsholder og så videre må først sættes i gang, når du har fået tilsagn om støtte.

Tilsagn og afslag forventes 4-5 uger efter frist for indsendelse af ansøgninger.

Tilladelse fra grundejer

Hvis dit projekt har anlægskarakter, skal du have tilladelse fra grundejer, uanset om grundejer er privatperson, en forening, et firma, stat eller kommune.

Projekter på vejareal kræver altid tilladelse fra kommunen

Hvis dit projekt er en driftsomlægning af et eksisterende bed, behøver du ikke have tilladelse inden du søger.

Tilladelse fra grundejer skal vedhæftes ansøgningen. 

Få oplysninger om ejerforhold af grunden på ois.dk

Søg tilladelse til et projekt på vejareal

Søg tilladelse til et projekt på areal ejet af Københavns Kommune

Klik på kortet og se tidligere støttede biodiversitetsprojekter

Kortet viser tidligere støttede biodiversitetsprojekter

Puljens formål

Puljen skal gøre det lettere for københavnerne at engagere sig i og bidrage til mere bynatur og biodiversitet og derigennem give københavnerne endnu flere naturoplevelser i byen.

Puljens størrelse

Der er afsat:

1,5 mio. kr. i 2021
2,2 mio. kr. i 2022
2,2 mio. kr. i 2023

Kontakt

Biopuljen